-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Buğday Derneği'nin Biyogüvenlik Yasa Tasarısı'na ilişkin görüşleri...
Kategoriler: Koruyucu Sağlık ve Beslenme, Beslenme Biçimleri, Bitkiler, Gıda ve Tarım, Ekolojik Tarım Turizmi, Ekolojik Tarım Yöntemleri, Ekolojik Ürünler, Biyolojik Çeşitlilik, Doğa Koruma
Tarih: 24-Ekim-2005
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak aşağıdaki metin üzerinde kırmızı ile işaretlenmiş kısımlara dikkat çekmek ile birlikte, bu kanunun Türkiyede doğa koruma, kırsal kalkınma, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği açılarından en önemli fırsatlarımızdan biri olan ekolojik tarım ve buna bağlı üretim ve tüketim faaliyetlerini çok açık bir şekilde riske soktuğunu görüyoruz.

 

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş 5262 sayılı organik tarım kanununa bağlı ilgili yönetmelikte ekolojik ürünlerin GDO’lar ile teması ve etkileşimi konusunda çok açık ifadeler bulunmaktadır. Aşağıdaki kanun taslağı ise hiç bir şekilde GDO varlığının hiç bir zararı kanıtlanmasa dahi ekolojik üretimin yapılabilmesine ihtimal dahi bırakmaması dikkate alınmamakta, insanların bu konuda özgür iradeleri ile karar verebilmeleri engellenmektedir. Ekolojik tarım yapılabilecek hiç bir alana ilgili kanun maddesinde belirtilen mesafe ve koşullar haricinde GDO varlığına izin verilemez, bu durum başka bir koşul gerektirmeksizin suç teşkil eder, madura tazmin hakkı tanır ve bu aşağıdaki kanunda açıkça ifade edilmelidir.

 

19.10.2005

Saygılarımızla

Buğday Derneği

 

 

ULUSAL BİYOGÜVENLİK KANUN TASLAĞI

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 - Bu kanunun amacı; ülkemizde çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile bitki, hayvan ve insan sağlığının korunması için 4898 sayılı Kanunla onaylanan Birleşmiş Milletler Cartagena Biyogüvenlik Protokolü de dikkate alınarak, modern biyoteknoloji kullanılarak elde edilen genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar (GDO) ve ürünleri ile ilgili faaliyetleri düzenlemek, denetlemek, izlemek üzere biyogüvenlik sistemini kurmak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde 2 - Bu kanun, araştırma, geliştirme, üretim, çevreye serbest bırakma, piyasaya sürme, kullanma, ithalat, ihracat, taşıma, saklama, paketleme, etiketleme ve depolama dâhil olmak üzere GDO ve ürünlerini içeren faaliyetlere, bu faaliyetlerle ilgili gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine dair hükümleri kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3-. Bu kanunda geçen;

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

Kurum: Bakanlığın ilgili kuruluşu olarak bu Kanunla kurulan ve bu Kanunun uygulanmasından sorumlu ve yetkili olan Biyogüvenlik Kurumu’nu,

Biyogüvenlik: İnsan, hayvan ve bitki sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla, GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde yapılmasını,

Biyogüvenlik Sistemi: Biyogüvenliği sağlayan idari, hukuki ve kurumsal yapılanmanın tamamını,

Protokol: 4898 sayılı Kanunla onaylanan Birleşmiş Milletler Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nü,

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar (GDO): Modern biyoteknoloji kullanılarak genetik materyali değiştirilmiş olan, insan haricindeki bir organizmayı,

Modern biyoteknoloji: Geleneksel ıslah ve seleksiyonda kullanılmayan teknikler olan ve doğal fizyolojik üreme veya rekombinasyon engellerinin üstesinden gelen, rekombinant deoksiribonükleik asidi (DNA) ve nükleik asidin hücrelere veya organallere doğrudan enjekte edilmesi ile yapılan in vitro (canlı organizmadan izole olarak uygulanan) nükleik asit tekniklerinin, veya sınıflandırılmış familyanın ötesinde hücre füzyonu tekniklerinin uygulanmasını,

GDO ürünleri: GDO içeren, GDO’lardan oluşan veya GDO’lardan elde edilen ürünleri,

GDO’lardan elde ürünler: Kısmen veya tamamen GDO’lardan elde edilen ancak GDO’lardan oluşmayan veya bunları içermeyen ürünleri,

İzleme: Bir GDO ve ürününün çevreye serbest bırakılmasından ve/veya piyasaya sürülmesinden sonra, biyolojik çeşitlilik, bitki, hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek üzere bir program dâhilinde yürütülen gözlem, analiz ve kontrolleri,

Biyolojik Çeşitlilik: Türlerin kendi içindeki ve türler arasındaki çeşitlilik ve ekosistem çeşitliliği dâhil olmak üzere canlı organizmalar arasındaki farklılaşmayı,

Risk değerlendirme: GDO ve ürünlerinin, genetik değişiklikten dolayı, insan, hayvan ve bitki sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerinde, doğrudan veya dolaylı, derhal veya gecikmeli, sebep olabileceği risklerin ve risk kaynağının olumsuz etkiye sebep olma potansiyelinin test, analiz, deneme gibi bilimsel yöntemlerle belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini,

Risk yönetimi: Risk değerlendirme sonucunda öngörülen ve/veya tahmin edilen olumsuz etkilerin gerçekleşmesini önlemek ve gerçekleşmesi durumunda zararı en az seviyede ve kontrol altında tutarak ortadan kaldırmak ve GDO ve ürününün izin verilen amaç ve kurallar dâhilinde kullanılmasını ve muamelesini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri,

Risk iletişimi: GDO ve ürünlerinin insan, hayvan ve bitki sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkileri hakkında, GDO ve ürünlerini içeren her hangi bir faaliyeti yürüten ve bu faaliyetlerin izlenmesinde, kontrolünde ve denetlenmesinde görev alan kişi ve kurumlar arasında sağlanan bilgi alış-verişini,

Basitleştirilmiş işlem: GDO ve ürününün güvenli kullanımı hakkında mevcut bilgiye ve daha önce yapılmış olan risk değerlendirmesine dayanan basitleştirilmiş karar alma sürecini,

Kapalı kullanım: GDO’nun, kamu ve çevre ile etkileşiminin ve bunlar üzerindeki etkilerinin, biyolojik, kimyasal ve fiziksel engellerle tamamen önlenmesi amacıyla kontrol edildiği bir tesis, tesisat veya fiziksel bir yapı içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir işlemi,

Muamele: Başta üretim, çevreye serbest bırakma, piyasaya sürme, kullanma, ithalat, ihracat, taşıma, saklama, paketleme, etiketleme, depolama gibi, GDO üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir faaliyet ve işlemi,

Piyasaya sürme: Üçüncü tarafa satma, verme, değiş-tokuş, hibe etme, hediye etme, kiralama, gönderme, ihracat amacıyla yurtiçinde işleme ve ithalatı,

Ayırıcı kimlik: Aktarılan her bir gen için bir kod ve her bir GDO için ise taşıdığı genin kodunu da içeren numerik ve alfa numerik bir kodlama sistemini,

İzsürülebilirlik: Çevreye serbest bırakılan ve/veya piyasaya sürülen bir GDO’nun ve/veya ürününün, ilk ithalatçısına veya yurt içindeki ilk üreticisine kadar, üretim ve dağıtım zinciri boyunca her aşamada geriye dönük takibini, belirlenmesini ve tanımlanmasını,

Eşik değer: Bir ürünün GDO ve/veya GDO ürünü olarak kabul edileceği, nicel GDO ve/veya GDO ürünü içeriğinin alt sınırını,

Alan denemesi: GDO’ların ve ürünlerinin çevre, biyolojik çeşitlilik, bitki, hayvan ve insan üzerindeki etkilerinin kontrollü koşullarda test edilmesi için, amaca göre laboratuvar, sera ve su alanları dâhil kontrollü şartlar altında gerçekleştirilen açık alan çalışmalarından bir veya birkaçını kapsayabilecek, denemeleri,

Deneysel çevreye serbest bırakma: GDO’nun harici çevre ile temasını önlemek için sınırlandırılmış ve kontrollü şartlar altında gerçekleştirilen çevreye salımı,

Çevreye serbest bırakma: GDO’nun genel kamu ve harici çevre ile temasının önlenmediği çevreye salımı,

Biyogüvenlik takas mekanizması: GDO ve ürünleri ile ilgili bilimsel, teknik, çevresel ve yasal bilgilerin ve bu ürünlere ilişkin deneyimlerin ulusal ve uluslararası seviyede alışverişinin kolaylaştırılması amacıyla kurulan bilgi alışverişi sistemini,

Beraber yetiştirme: GD bitkilerin klasik bitkilerle aynı yerde yetiştirilmelerini,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar

 

İzin

Madde 4 - Ülkemizde bitki, hayvan ve insan sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı göz önünde bulundurularak ihtiyat prensibi çerçevesinde, bu kanun kapsamına giren GDO ve/veya ürünlerinin, ithalatı, çevreye serbest bırakma amacıyla piyasaya sürülmesi, gıda veya yem olarak veya işleme ve tüketim amacıyla piyasaya sürülmesi, kapalı kullanımı ve transiti izne tabidir.

İthalat başvurularının değerlendirmeye alınması için, GDO ve/veya ürünlerinin geliştirildiği ülkede yetiştirildiği ve/veya serbest satışının yapıldığını gösterir belgenin bulunması zorunludur.

 

GDO’ların ve ürünlerinin piyasaya sürülmesi veya kapalı kullanım izni verilmesinde aşağıdaki hususlar göz önüne alınır;

a)   İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı ile güvenliğinin tehdit edilmemesi,

b)  Tüketicinin seçme özgürlüğünün ortadan kaldırılmaması,

c) Çevrenin materyal dengesinin ve ekosistem işleyişinin istenmeyen bozulmasına neden olunmaması,

d)  GDO’nun kendisinin veya özelliklerinin istenmeyen şekilde çevreye yayılmaması,

e)  Biyolojik çeşitliliğin ve yerel çeşitlerin devamlılığının tehlikeye düşürülmemesi.

 

İzin süresi kararda belirtilir. İzin süresinin devamı için, başvuru sahibi, ilk verilen iznin süresi dolmadan en az 90 gün önce müracaat ederek iznin uzatılmasını talep edebilir. İznin uzatılması ile ilgili kurallar Kurum tarafından belirlenir.

 

Başvuru ve değerlendirme

Madde 5 - GDO ve ürünü ile ilgili izne tabi herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmeden önce, her bir GDO ve/veya ürünü için ithalatta ithalatçı, ülke içinde geliştirilen GDO’lar için ise gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından Kuruma başvuru yapılır.

Her bir başvuru ayrı ayrı değerlendirilir ve en geç doksan gün içinde başvuru sahibine karar alma ile ilgili işlemler hakkında bilgi verilir. Yapılan bir başvurunun sonucu diğer bir başvuru için emsal teşkil etmez.

 

Gizli bilgi

Madde 6 - Başvurularda hangi bilgilerin gizli bilgi olacağı ile ilgili talep, başvuru sahibi tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır. Gizli bilginin açıklanması öncesinde, başvuru sahibi ile görüşme yapılarak açıklama ile ilgili karar verilir. Başvuru sahibinin başvurusunu geri çekmesi, durumunda, bu başvuru ile ilgili gizli bilgilerin açıklanabilmesi için kendisinden izin alınması şarttır. Başvuru sahibinin ve/veya ihracatçının adı ve açık adresi, GDO ve ürünlerinin kullanım amacı, sahip olduğu özellikler, ayırıcı kimlik bilgileri, bilinen ve bilimsel isimleri, transfer edilen genin alındığı organizma, alıcı ve verici organizmanın orijin ülkesi, transfer yönteminin genel tanımı, acil durumlarda uygulanacak olan yöntem ile planlar, risk değerlendirmesinin özeti, gizli bilgi olamaz.

 

 

 

Risk değerlendirme ve risk yönetimi

Madde 7 - Bu kanunun 4. maddesine tabi olarak başvurusu yapılan GDO ve ürünleri için bilimsel esaslara göre ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapılır. Kurum her bir vak’a için risk değerlendirmesinin kim tarafından yapılacağını belirler. Karar metni risk yönetimi ile uyum planı ve işlemlerini içerir. Risk değerlendirme ile ilgili tüm masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanır.

 

Halkın bilgilendirilmesi ve katılımı

Madde 8 - GDO’lar, ürünleri ve bunların güvenli muamelesi hakkında, kamunun eğitimi, doğru bilgilendirilmesi, kamu bilincinin oluşturulması ve halkın zamanında bilgilenmesi ve karar sürecine katılımlarının sağlanması için ihtiyaç duyulan düzenlemeler Kurum tarafından yapılır.

GDO ve ürünlerinin kullanımları hakkında bilgiler ve alınan kararlar zamanında halka açılır. Kurum, halkın ve bu kanun kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirenlerin, Kanunun yaptırımlarını anlamalarına yardımcı olur ve halkın, biyogüvenlik takas mekanizmasında yer alan bilgilere erişim yolları dâhil olmak üzere, biyogüvenlik takas mekanizmasının işlevleri hakkında bilgiye erişimini sağlar.

Kurum, herhangi bir özel veya tüzel kişinin yazılı başvurusu üzerine, GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenliği konusunda gizli olmayan bilgileri verir.

 

Sosyo ekonomik değerlendirme

Madde 9 - Başvuru hakkında karar verilmeden önce değerlendirilmek üzere, ürünün çevreye serbest bırakılması ve kullanılması sürecinde üretici, tüketici ve çiftçi üzerindeki etkilerinden kaynaklanacak sosyo-ekonomik bedelleri belirlemek üzere gerekli çalışmalar bilimsel esaslara dayanarak ayrı ayrı yapılır veya yaptırılır. Bir başvurunun sonucu diğer bir başvuru için emsal teşkil etmez.

 

Karar verme

Madde 10 - Her bir GDO’nun ve ürünlerinin ilk kez ithalat, piyasaya sürme ve kapalı kullanım kararı, ayrı ayrı, risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme sonuçlarına dayanarak, Biyogüvenlik Kurumu tarafından alınır. Kararın olumlu olması halinde, alınan karar, iznin geçerlilik süresi, aynı GDO ve ürünlerini içeren ve karara konu olan faaliyetin yinelenmesinde uygulanacak işlemler, risk yönetimi, izleme planı ve izin sahibinin rapor verme yükümlülükleri dâhil olmak üzere uyum planı ile ilgili hükümleri de içerir.

Karar alma süresi GDO ve ürünlerinin özelliklerine ve kullanım amacına göre ihtiyaç duyulacak işlemlere bağlı olarak Kurum tarafından belirlenir ve başvuru sahibine 5 inci maddeye göre bildirilir.

Risk değerlendirmenin sonuçlarını değiştirebilecek yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması veya izin sahibinin karardaki koşullara uymaması halinde, karar yeniden değerlendirmeye alınabilir.

Kararın olumsuz olması durumunda, karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi, kararın değiştirilmesine sebep olabilecek yeni bilgilere sahip olması halinde, Kuruma başvurarak kararın gözden geçirilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu durumda, Kurum, kendisine sunulan bilgileri dikkate alarak kararı gözden geçirir.  Yeniden bir işlem yapılacaksa bunu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

Verilen nihai kararlar basılı olarak ve/veya elektronik ortamda yayınlanır.

 

Yasaklar

Madde 11 - Yasaklar aşağıda belirtilmektedir:

a)    GDO ve ürünlerinin, verilen izinde belirtilen koşullar ve amaçlar dışında kullanılması ve/veya kullandırılması,

b)   GDO ve ürünlerinin, bebek ürünleri ile küçük çocuk ek besinlerinde kullanılmak üzere özellikle geliştirilmiş olanlar hariç,  bebek mamalarında ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanımı, bu tür ürünleri içeren bebek mamalarının ve küçük çocuk ek besinlerinin ithalatı ve ülke içinde dağıtımı,

c)    Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynakların korunması amacı için belirlenmiş genetik çeşitlilik merkezleri ile Korunan Alanlarına ve organik tarım yapılan alanlara risk değerlendirmeye dayanarak Kurum tarafından belirlenecek mesafelerden daha yakın mesafelerde GDO üretimi

yasaktır.

 

Basitleştirilmiş işlem

Madde 12- Bu kanunun amacına uygun olmak şartı ile GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin eden yeterli tedbir, bilgi ve deneyimin mevcut olduğu durumlarda veya araştırma faaliyetlerinde karar almak için, sosyo-ekonomik etkiler de dikkate alınarak, basitleştirilmiş işlem uygulanabilir. Basitleştirilmiş işleme müracaat için araştırma hariç aşağıdaki hususların karşılanması gerekir:

 

a)    Alıcı canlı organizmanın taksonomisi ve biyolojisinin çok iyi biliniyor olması,

b)   GDO’nun serbest bırakılacağı ortamda insan, hayvan, çevre sağlığı ve biyolojik çeşitliliğe olabilecek etkileri hakkında yeterli bilgi bulunması,

c)    GDO’nun serbest bırakılacağı ortamdaki diğer canlı organizmalarla ilişkisi ile ilgili olarak kullanılabilecek daha önce yapılmış risk değerlendirmelerinden elde edilen olumsuz bir etki olmadığına dair bilginin mevcut olması,

d)   Transfer edilen genetik materyalin tanımlanması ve transfer edildiği canlı organizma içinde belirlenmesi için detaylı verilerin bulunması,

e)    Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların çevreye yayılma risklerinin bulunmaması.

 

Araştırma amaçlı olan GDO ve ürünlerinin kapalı kullanımında basitleştirilmiş işleme müracaat için, faaliyeti yürütecek gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kapalı kullanım koşullarına ve standartlarını karşılaması ve kazara çevreye salım durumunda uygulanabilecek tedbirlerin mevcut olması gerekir.

Basitleştirilmiş işlemler ile ilgili hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

 

İzleme ve ürün analizi

Madde 13 - İzin verilmiş GDO ve ürünleri, çevreye serbest bırakılmasından ve/veya piyasaya sürülmesinden sonra, biyolojik çeşitlilik, bitki, hayvan ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, izinde verilen koşullara ve uyum programına uyulmasını sağlamak için, Kurumca görevlendirilen birimler tarafından izlenir. Tespit ve kontrol işlemleri Kurum tarafından yeterliliği onaylanmış laboratuvarlar ağı tarafından gerçekleştirilir.

İzin sahibi GDO ve ürünleriyle ilgili olarak yeni bir risk veya risk şüphesini öğrendiği takdirde durumu derhal rapor etmek ve tedbir almakla yükümlüdür.

 

Denetleme ve yürütme

Madde 14 - Kurumun iznin ihlal edildiğine kanaat getirmesi için yeterli sebeplerin olması hali yanında, Kurum, yönetmeliklerle düzenlenen kurallara göre izindeki koşullarla ve ilgili tedbir ve rehberlerle uyumu belirlemek amacıyla da, herhangi bir alanı, tesisi, aracı veya aleti denetleme yetkisine sahiptir. Kurum, GDO ve ürünlerinin yasa dışı hareketi ve kullanımını önlemek için, sınır kontrolleri dâhil olmak üzere, etkin kontrol tedbirlerini temin etmek üzere, diğer kurumlarla işbirliği yapar.

 

 

İznin iptali

Madde 15 - İzin, izin koşullarının ihlali veya olası zarar ve risklerle ilgili yeni bilimsel bilgilerin edinilmesi durumunda iptal edilir. İzni iptal edilen GDO ve ürünleri toplatılır ve biyolojik çeşitlilik, bitki, hayvan ve insan sağlığına zararı tespit edilenler imha edilir. Toplatma, imha veya gerekli diğer tedbir giderleri, başvurusunu yapan özel ve/veya tüzel kişiler tarafından karşılanır.

 

Belgeleme, etiketleme ve izsürülebilirlik

Madde 16 - GDO ve ürünlerinin ülkeye girişi ve ülke içinde hareketi, ürünün GDO içeriğine ilişkin bilgileri de kapsayan belgeler eşliğinde gerçekleştirilir. Belgeler, gerekli hallerde izin, tescil, sertifikasyon ve ruhsatlandırma ile ilgili dokümanları da kapsar.

Yönetmelik ve tebliğlerle Bakanlık tarafından belirlenen eşik seviyelerinin üzerinde olan, gıda, yem ve işleme amaçlı GDO ve ürünlerinin etiketinde, ürünün GDO içerdiği veya GDO ürünü olduğu belirtilir.

İzsürülebilirliği sağlamak için her bir GDO ve ürününe ayırıcı kimlik verilir ve kayıt altına alınır.

Üretim ve ithal izni verilen GDO ve ürünlerinin kayıt altına alınması ve ürünün üretimden tüketime kadar takibinin sağlanması amacıyla, GDO ve ürünlerini muamele edenler yetkili birime beyanda bulunmak, GDO ve ürünlerini belge eşliğinde taşımak ve etiketleme kurallarını uygulamakla yükümlüdür.

 

Taşıma, depolama, ambalajlama

Madde 17 - Her türlü GDO ve ürünlerinin öngörülebilecek riskleri dikkate alınarak, taşıma, depolama ve ambalajlamaya yönelik kurallar Bakanlık tarafından belirlenir.

İzin sahibi, aldığı izne konu olan GDO ve ürünlerinin satışı ve dağıtımı sırasında alıcıları taşıma, depolama ve ambalajlama gibi muamele işlemlerine ilişkin güvenlik kuralları ve tedbirleri hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

Acil eylem planı

Madde 18 - Kurum GDO ve ürünleri ile bunlara ilişkin her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlar ile GDO ve ürünlerinin yasa dışı/amaç dışı hareketleri ve/veya kullanımı durumunda, çevre, biyolojik çeşitlilik, tarımsal üretim ve insan sağlığı üzerinde olabilecek zararların önlenmesine yönelik acil eylem planlarının zamanında hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur.

 

 

İKİNCİ KISIM

Kapalı Kullanım, Piyasaya Sürme ve Transit

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapalı Kullanım

 

Kapalı kullanım koşulları, standardizasyon ve yetkilendirme

Madde 19 - Risk seviyesine bağlı olarak, GDO’lar ve ürünlerinin kapalı kullanımı Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen kurallara tabiidir.

Kapalı kullanım koşullarında GDO ve ürünleri ile ilgili faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Bakanlıktan izin almak zorundadır.

 

Başvuru

Madde 20 - Kapalı kullanım amacıyla ilk kez ithal edilecek veya piyasaya sürülecek her GDO ve ürünü için önceden başvuru yapılır.

Kapalı kullanım şartlarında araştırma yapmak için ithal edilecek risk taşımayan ve düşük risk taşıyan GDO’lar ve ürünleri için Bakanlık tarafından belirlenecek kurallar kapsamında bildirimde bulunulur. 

 

Kapalı kullanımda risk değerlendirme

Madde 21 - Kapalı kullanımı amaçlanan GDO’ların risk değerlendirmesi Kurum tarafından belirlenecek esaslara göre ayrı ayrı yapılır.

 

Kapalı kullanım izni

Madde 22- Kapalı kullanım amacıyla verilen izin, aşağıdaki hususları içermelidir;

a)    İznin geçerlilik süresi,

b)   Kullanım amacı,

c)    İzleme ve izsürülebilirlik koşulları,

d)   Belgeleme ve etiketleme koşulları,

e)    Ambalajlama ve nakil kuralları,

f)     Risk sınıfı ve risk yönetimi,

g)    Güvenlik ve acil durum tedbirleri,

h)    İşleme, atık ve artık imha koşulları,

i)      Muhafaza koşulları,

j)     Raporlama.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çevreye Serbest Bırakma Amacıyla Piyasaya Sürme

 

Başvuru

Madde 23 - Üretim amacıyla yapılacak çevreye serbest bırakmak için ithal edilecek GDO ve ürünlerinin ilk ithalatı öncesinde, yurt içinde geliştirilen GDO’ların piyasaya sürmek amacıyla ilk kez çevreye serbest bırakılmasından önce başvuru yapılır. Kurum aynı GDO’nun izleyen ithalatları için uygulanacak kural ve işlemleri kararında belirtir.

Ülke içerisinde geliştirilen GDO ve ürünlerinin çevreye salım amacıyla piyasaya sürülmesinden önce Kuruma yapılacak başvuruda yer alması gereken ve geliştirilen GDO’nun risk değerlendirmeleri için gerekli olan verileri elde etmek için yapılacak deneysel çevreye serbest bırakma ile ilgili talepler Kurum tarafından karara bağlanır.

 

Risk değerlendirme

Madde 24 - Risk değerlendirmesi, çevreye serbest bırakma amaçlı GDO ve ürünlerinin ithalatından ve yurt içinde kullanımından önce, biyolojik çeşitlilik ile çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığı üzerindeki olası riskler esas alınarak, her GDO’nun ve ürünlerinin, olası alıcı çevre ve kullanım amacı için ayrı ayrı yapılır.

Risk değerlendirmesinde laboratuar, sera ve tarla testlerini içeren alan denemeleri ile gıda analizleri, toksisite ve alerji testleri yanında gerekli görülen diğer testlerin yapılması zorunludur.

 

Çevreye serbest bırakma amacıyla piyasaya sürme izni

Madde 25 - Çevreye serbest bırakılma amacıyla verilen piyasaya sürme izni, aşağıdaki hususları içermelidir;

a)    Tedarik ve çevreye serbest bırakma koşulları,

b)   İznin geçerlilik süresi,

c)    Kullanım amacı ve kısıtlamaları

d)   İzleme ve izsürülebilirlik koşulları,

e)    Belgeleme ve etiketleme,

f)     Atık ve arıtım koşulları,

g)    Risk yönetimi ve aşamalı üretim planlaması,

h)    Acil durum tedbirleri,

i)      Ambalajlama, muhafaza ve nakil kuralları,

j)     Raporlama.

 

Beraber yetiştirme

Madde 26 - GD bitki ve klasik ürünlerin beraber yetiştirilmeleri ile ilgili kurallar Bakanlık tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gıda, Yem, İşleme ve Tüketim Amacıyla Piyasaya Sürme

 

Başvuru

Madde 27 - Gıda, yem, işleme ve tüketim amacıyla ithalatı yapılan veya ülke içinde geliştirilen GDO ve ürünlerinin piyasaya sürülmesi amaçlandığında, GDO ve ürününün ilk kez ithalatından ve/veya piyasaya sürülmesinden önce Kuruma başvuru yapılır.

 

Gıda, yem, işleme ve tüketim ürünlerinde eşik değer

Madde 28 - Gıda olarak işleme ve tüketim, hayvan yemi olarak işleme ve tüketim, gıda ve yem dışında amaçlar için işleme ve tüketim amacıyla ithal edilecek ve/veya piyasaya sürülecek ürünlerde GDO ve ürününün özelliklerine göre GDO eşik değeri Kurum tarafından belirlenir.

 
Risk değerlendirme

Madde 29- Gıda, yem, işleme ve tüketim amacıyla ithal edilecek ve/veya piyasaya sürülecek GDO ve ürünlerinin risk değerlendirmesi, gıda güvenliği çevre, bitki, hayvan ve insan sa

Haber No: 954