ENGLISH
DESTEK OL!
Gönüllü Ol

Tüzük

BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ

TÜZÜK

( 8. Olağan Genel Kurul Onay Tarihi : 30.04.2017 )

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri

 

MADDE 1) DERNEĞİN ADI
Derneğin adı; “BUĞDAY” Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği”dir.

 

MADDE 2) DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Derneğin merkezi; İstanbul’dadır.

 

MADDE 3) DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir.

 

MADDE 4) DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunacaktır:

4.1) Toprak ile insanı yeniden buluşturarak doğal yaşam ve ekoloji bilincinin gelişimine katkıda bulunmak.

4.2) Yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarını sürdürmelerine katkıda bulunmak, bu alanda yaşayan örnekleri desteklemek, yeni örnekler oluşturmak ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerine destek vermek.

4.3) İnsan gereksinimlerini ekosistem döngüleriyle uyum içinde yeniden tanımlamak, doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerini, teknolojileri, mimarileri desteklemek ve uygulamak.

4.4) Sağlıklı bir toplumun temel birimi olan bireyin, bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığının sürdürülebilirliği için beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; bireyin ruhen, bedenen ve zihnen üretkenliğini, yaratıcılığını arttırıcı çalışmalarda bulunmak.

4.5) İnsan gereksinimlerinin karşılanması için yapılan üretim ve tüketim sonucunda ortaya çıkan atıkların azaltılması, yeniden kullanımı veya tekrar üretime kazandırılması ile değerlendirilmesine yönelik projeler üretmek ve organizasyonlar yapmak, uygulamak ya da bu tür proje ve organizasyonları desteklemek. 

4.6) Havada, suda ve toprakta meydana gelen bozulma ve kirlenmelere karşı mücadele ederek, ekolojik sistemin bozulmasını önleyici çalışmalar yapmak. 

4.7) Orman, mera, tarım alanları ve sulak alanları korumak ve bu alanların amaca uygun kullanılmasını sağlamak için hangi hallerde diğer gayeler için kullanılabileceklerine dair bilimsel ölçülerin belirlenmesine katkıda bulunmak, üzerinde kültür bitkileri yetiştirilen veya çayır, mera, yaylak yahut kışlak olarak kullanılan arazilerin tespit edilmesine yardım ederek bu konuda yapılan imar planlamaları ile değişikliklerine katkıda bulunmak.

4.8) Ekolojik tarım konusunda resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu konularda yasal düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak. Ülkemizde ekolojik tarımın oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak ve ekolojik tarım ürünlerine olan talebi canlandırmak. 

4.9) Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin tespitine ve korunmasına katkıda bulunmak. 

4.10) Doğal ve ekolojik ürünlerin üretimi, dağıtımı, satışı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla organizasyonlar düzenlemek, mevcut organizasyonlara katılmak, danışmanlık hizmeti sunmak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak.

4.11) Ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik turizm faaliyetlerinde bulunmak, ekolojik turizm ile ilgili projeler üretmek ve geliştirmek, ilgili projelere danışmanlık hizmeti sunmak, bu tür faaliyetleri ekolojik tarımı destekleyici projelerle ilişkilendirmek. 

4.12) Amacı ve etkinlikleri ile ilgili olarak süreli veya süresiz yayın yapmak; Dernek ve etkinliklerini tanıtmak üzere panel, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek; broşür, kitapçık ve benzeri yayınlar hazırlamak ve dağıtmak. 

4.13) Amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı uzmanlığı olan gerçek kişiler ile resmi ya da özel ve özerk kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlarla ortaklaşa ya da tek başına toplantı, konferans, panel, seminer, festival, şenlik ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak, eğitim çalışmaları yapmak. 

4.14) İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, aynı yönde çalışan ulusal ya da uluslararası resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak, ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturmak. 

4.15) Ulusal ya da uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapmak, projeler oluşturmak ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirmek ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunmak. 

4.16) Hizmet konuları ile ilgili olarak, süreli ya da devamlı olarak kurslar, atölye çalışmaları gerçekleştirmek; proje, tasarım sergileri düzenlemek; kermes, gezi ve turlar yapmak ve benzeri etkinliklerde bulunmak.

 

4.17) Dernek amaç ve faaliyetlerine uygun olarak ortaklıklar, iktisadi İşletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak ve yürütmek.

4.18) Hizmet konularında ulusal ya da uluslararası düzeyde standartlar, markalar oluşturmak, eğitim, danışmanlık hizmeti sunmak ve bu konularda ilgili resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yetki ile sertifikasyon hizmetlerinde bulunmak.

 

MADDE 5) ÇALIŞMA BİÇİMİ

Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

5.1) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekleri saptar,

5.2) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar,

5.3) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

5.4) Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

5.5) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri

 

MADDE 6) ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe gerçek kişi olarak üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

6.1) 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak,

6.2) Yabancılar için; Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

6.3) Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar. 

Derneğe tüzel kişi olarak üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

 

6.4) Başvuran tüzel kişinin veya başvuran tüzel kişinin parçası olduğu kuruluş veya dahil olduğu yatırım ortaklıklarının, insan ve canlıların yaşamını tehdit edecek ölçekte enerji, madencilik, tarım, gıda ve inşaat faaliyetlerinde bulunmaması, GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) tarım alanında faaliyet göstermemesi, GDO içerikli girdi ve ürünler üretmemesi, satmaması ve kullanmaması, silah sanayi ve savaş endüstrisinde faaliyet göstermemesi, vergi yolsuzluğu, rüşvet ve haraç gibi herhangi bir yolsuzluk iddiasıyla kendisi ya da iştirakçileri hakkında kesinleşmiş yargı kararının bulunmaması.

 

6.5) Kurumsal üyelik talebinin sebebinin, kurum / kuruluşun çalışma alanı ve faaliyetlerinin, toplumun ve kurumun olumlu dönüşümü için, ekolojik, demokratik, sosyal konularda yaptığı çalışmaların Buğday Derneği amaç ve faaliyet alanları ile uyumlu olması.

 

MADDE 7) ÜYELİK TÜRLERİ
Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:

7.1) Dernek üyesi: Gerçek veya tüzel, Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

7.2) Fahri ( Onursal ) Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygısı bulunanlar arasından, en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, istedikleri takdirde aidat verebilirler.

 

MADDE 8) ÜYELİK İŞLEMLERİ
Her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir. Gerçek ve tüzel kişilik aidatları birbirinden farklı olabilir.

 

Gerçek kişiler için Derneğin üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

8.1) Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişiler, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “gerçek kişiler için üyelik başvuru formu”nu web veya basılı form üstünde doldurup Dernek Başkanlığı’na verirler.

8.2) Dernek genel sekreterliğine yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Tüzel kişiler için Derneğin üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

8.3) Dernek üyesi olmak isteyen tüzel kişiler, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “tüzel kişiler için üyelik başvuru formu”nu web veya basılı form üstünde doldurup Dernek Başkanlığı’na verirler.

8.4) Dernek genel sekreterliğine yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

8.5) Gerçek veya tüzel adayların dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık aidat alınır.

 

8.6) Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

MADDE 9) ÜYELİKTEN ÇIKMA 
Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileğini yazılı olarak bildirme kaydıyla ile sona erer. İstifa eden üye, varsa birikmiş üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdür. üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

MADDE 10) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
Gerçek kişiler için Dernek üyeliğinden çıkarabilme nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

10.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme, Dernek itibarına zarar verme ve Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranma.

 

10.2 ) Üyeliğe giriş aidatını 30 gün içinde ödememe,

10.3) Toplamda iki yıllık aidat borcunu ödememe,

Tüzel kişiler için Dernek üyeliğinden çıkarılabilme nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

10.4) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranma,

10.5) Üyeliğe giriş aidatını 30 gün içinde ödememe ve yıllık aidat borcunu ödememe,

10.6) Başvuruda beyan edilen koşullarda üyelik koşullarına aykırı bir değişiklik olması ya da üyelik tarihinden itibaren “tüzel kişiler için üyelik başvuru formu”ndaki tüzel kişi beyanının doğru olmadığının görülmesi.

 

MADDE 11) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Dernek Yönetim Kurulu, 10.1 ve 10.4 maddeleri kapsamında üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve salt çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.
Madde 10.1 ve 10.4 kapsamında çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

 

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

 

 

 

 

Dernek Yönetim Kurulu, 10.2, 10.3., 10.5 ve 10.6 maddelerine uymayan gerçek veya tüzel üyeleri herhangi bir savunma almaksızın salt çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarabilir. Karar üyeye yazılı olarak bildirilir.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Hükümleri

 

MADDE 12) DERNEK ORGANLARI
1) GENEL KURUL 
2) YÖNETİM KURULU 
3) DENETLEME KURULU

 

MADDE 13) GENEL KURUL 
Dernek Genel Kurulu, üç yılda bir olağan olarak Nisan ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar. 

MADDE 14) ÇAĞRI USÜLÜ

14.1) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur.

14.2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

14.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. 

14.4) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE 15) TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

15.1) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kururlunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

15.2) Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirileceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

15.3) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve toplantı katılım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

15.4) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

15.5) Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ile Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

 

15.6 ) Genel Kurul ilan tarihinden sonra üye olanların genel kurula katılma hakkı vardır. Ancak Genel Kurul ilan tarihinden sonra üye olanların ilgili Genel Kurul’da seçme ve seçilme hakkı bulunmaz.

 

MADDE 16) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel Kurulda yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 17) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1) Dernek üye sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru, 

17.2) Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

17.3) Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı kararı,

17.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

 

MADDE 18) GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

18.1) Yasalar ile Dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

18.2) Dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

18.3) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp, onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

18.4) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

18.5) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

18.6) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak,

18.7) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

18.8) Derneğin feshedilmesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek

18.9) Derneğin federasyona katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,

18.10) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açılmasına karar vermek ve şube açılması için en az üç üyeye görev ve yetki vermek,

18.11) Gerekli diğer konularda karar vermek,

 

18.12) Yardımlaşma sandığı kurulması kararı.

 

18.13) Dernek Genel Kurulu, üyelik koşullarını yerine getirmeme ve tüzük madde 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 kapsamında üyelikten çıkarılma şartları haricindeki üyelikten çıkarma işlemleri hakkında son kararı verir.

 

MADDE 19) YÖNETİM KURULU 
Yönetim Kurulu, üç yıl süre için seçilmiş 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

 

MADDE 20) YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

20.1) Yönetim Kurulu; seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı üç dönemden daha fazla bir süre başkanlık yapamaz.

20.2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

20.3) Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve diğer üyelerin gündem önerileri doğrultusunda saptadığı gündemle toplanır ve çalışmalarını yapar.

 

MADDE 21: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

21.1) Yasalar ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

21.2) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

21.3) Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

21.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

21.5) Derneğe üye olmak isteyen başvuru sahiplerinin dilekçelerini incelemek, üyelik hakkında red ve kabul kararı vererek üye kaydı yapmak, tüzükte belirtildiği şekilde aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek.

21.6) Dernek Başkanı’nın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek,

21.7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak.

 

21.8 ) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak, dağıtmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

21.9) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

21.10) Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez

Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

21.11) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

21.12) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

21.13) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

21.14) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

 

21.15) Derneğin uluslararası işbirlikleri ve çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla işbirliğine, uluslararası projelere katılması ve ortak olmasına karar vermek.

 

21.16) Herhangi bir üyenin üyelik koşullarını yitirmesi, madde 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 şartlarını yerine getirmemesi durumunda dernek üyeliğinden çıkarılmasını karara bağlamak.

 

MADDE 22) DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu; Genel Kurulda açık oyla üç yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu en az yılda 1 kere Yönetim Kurulu’nu denetler. Denetleme yeter sayısı ikidir.

Denetleme Kurulu; Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

 

MADDE 23) ÇALIŞMA GRUPLARI 
Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları Yönetim Kurulu kararı ile seçilirler.
Çalışma grupları Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

MADDE 24) YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ
Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

 

MADDE 25) ŞUBELER

 

25.1 ) Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden olmak üzere dernek tüzüğünde belirtinle sayıda üyeden oluşur. Dernek şubeler açabilir. Bu amaçla Dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç üye tarafından şubenin açılacağı yerin ve Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

 

25.2) Her şubede; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur.Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden olmak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Bu organların görev ve yetkileri merkezin görev ve yetkileri gibidir. Ancak merkez Genel Kurulu’nun kararlarından geçmiş yönetmelikler veya prensip kararları ile merkezden onaylanmak üzere bazı yetkiler şube organlarına bırakılabilir.

25.3) Şubeler hakkında Dernekler Kanunu ile bu tüzük hükümleri uygulanır. 

25.4) Şubeler, olağan genel kurul toplantıları 3 yılda bir Şubat ayında, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az  iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar. Şubeler Merkez Genel Kurulunda üç delege ile temsil edilirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

MADDE 26) DERNEĞİN GELİRLERİ

26.1) Üye Aidatları: Üye aidatı; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Yıllık aidat miktarı tüzel ve gerçek kişiler için ayrı ayrı Genel Kurul tarafından günün koşullarına göre yeniden tespit edilir.

26.2) Derneğin mal varlıklarından elde edilecek gelirler,

26.3) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, devir, vasiyet ve yardımlar,

26.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

26.5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan elde edilecek gelirler.

26.6) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler. 

26.7) Diğer gelirler.

 

MADDE 27: GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir. Alındı belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.

 

MADDE 28) DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER

28.1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

28.2) Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

28.3) Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

28.4) İşletme Hesabı defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 

28.5) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu defter Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

28.6 ) Madde 28’in 28.1,28.2, 28.3, 28.4, 28.5 ve 28.6’ncı maddelerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

 

28.7 ) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

28.8 ) Yukarıdaki maddelerde yazılan ve sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

28.9 ) Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 Bin YTL’ yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.

 

28.10 )  Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.

 

28.11 ) Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.

 

MADDE 29 ) DERNEĞİN BORÇLANMASI

Derneğimiz bir önceki mali yılın gelir miktarı kadar yönetim kurulu kararı ile bunun üstündeki miktarlar için Genel Kurul kararı ile borçlanabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 30) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Derneğin iç denetimi; tüzükte belirtilen amaç ve çalışmaların gerçekleşmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, üyelerin sorumluluklarını düzenlemesi ve üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi için Genel Kurul’un onayından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçiminde sağlanır.

 

MADDE 31) TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Genel Kurul 1.toplantısında yeter sayı kayıtlı üye sayısının 2/3 ; 2.toplantısındaki yeter sayısı yönetim ve denetleme asil üye sayısı iki katı kadardır.

 

MADDE 32) DERNEĞİN FESHİ
Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda 2/3’lük çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulunun iki katı ile fesih konusu görüşülür ve toplantıya katılan 2/3 çoğunluğun kararı ile fesih kararı alınır. Fesih kararı alındıktan sonra durum 5 gün içinde Mahallin Mülki Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.

 

MADDE 33) DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALVARLIĞI: 
Dernek Genel Kurul kararı ile fesih edildiği takdirde taşınır ve taşınmaz malları ile mevcut parası, alınacak bir karar ile benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.

 

MADDE 34) HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 35) GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İlk Genel Kurul yapılıp, asıl organlar oluşturulana kadar görev yapacak geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdadır:

 

Başkan: Victor Ananias Sungitay
Başkan Yardımcısı: Süleyman Alp Pir
Genel Sekreter: Hale Meriç Karabekir
Sayman: Seda Talaakar
Üye: Şadan Ertekin
Üye: Yasin Sancak 
Üye: Abdullah Enver Özeren

 

MADDE 35) KURUCU ÜYELER
Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları, doğum yeri, tarihi, mesleği ile uyruk ve ikametleri aşağıda gösterilmiştir:

 

Adı: Victor Ananias Sungitay 
Doğum tarihi: 21.5.1971
Doğum yeri: Zürih, İsviçre
Mesleği: Serbest Meslek
Tabiiyeti: Şili Vatandaşı
Adresi: Lüleci Hendek Sokak, Aslan Han, No:120
Kat:1 D:4 Tophane, İstanbul

 

Adı: Hatice Oya Ayman Ananias Sungitay 
Doğum tarihi: 18.6.1966
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Gazeteci
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Erdoğan Özkardeşler Saray No:25 D:5
Gayrettepe, İstanbul

 

Adı: Şadan Ertekin
Doğum tarihi: 11.6.1975
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Endüstri Mühendisi
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Hasan Kamil Sporel Sok. Çoruk Apt.
No:25/26 Kızıltoprak, İstanbul

 

Adı: Hale Meriç Karabekir
Doğum tarihi: 23.10.1968
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Hukukçu
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Cumhuriyet Cad. 87/5 Üsküdar, İstanbul

 

Adı: Abdullah Enver Özeren
Doğum tarihi: 2.8.1951
Doğum yeri: Ankara
Mesleği: Kimya Mühendisi
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Yalıyolu Kaya Sitesi, No: 0- D D:213
Bostancı, Kadıköy, İstanbul

 

Adı: Süleyman Alp Pir
Doğum tarihi: 27.10.1972
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Serbest Meslek
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Alsit Villaları, B 24 Bağlar Mevkii,
Büyükdere, Sarıyer, İstanbul

 

Adı: Yasin Sancak
Doğum tarihi: 15.8.1977
Doğum yeri: Eskişehir
Mesleği: Öğretmen
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Yıldız Mah. Eski Konak Sok. Erdem Apt.
No: 5 D: 9 Beşiktaş, İstanbul

 

Adı: Batur Şehirlioğlu
Doğum tarihi: 6.7.1972
Doğum yeri: Ankara
Mesleği: Makine Mühendisi
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Güvenevler Mahallesi, Yeşilyurt Sokak,
No:47/18 Ankara

 

Adı: Seda Talaakar
Doğum tarihi: 7.5.1976
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Muhasebeci
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Caddesi,
Seyhan Apt. No:23 D: 6 Üsküdar, İstanbul


Paylaş