-- GÜNCEL PROJELER:
-- GEÇMİŞ PROJELER:


Victor Ananias
101 Soruda Organik Ürün Rehberi
Zeytinlik alanlar ve meralar tehlikede!
Kategoriler: Tarımsal Biyoçeşitlilik
Tarih: 21-Mayıs-2017
Yazdır | Arkadaşına Gönder | Yorum Ekle


Meclis'e sunulan yeni kanun tasarısı onaylanırsa zeytinlik alanlar ve meralar sanayi yatırımları için kullanılabilecek...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" zeytinlik alanlar ve meralar açısından kaygı verici maddeler içeriyor.

23 Mayıs Salı günü komisyonda görüşülmesi planlanan kanun tasarısı ile Zeytincilik Yasası'nda yapılacak değişiklik ile dekar başına 15 zeytin ağacının bulunmadığı alanlar zeytinlik olarak kabul edilmeyecek.

Ayrıca mevcut Zeytincilik Yasası'nda yer alan zeytinlik alanların 3 kilometre yakınında kimyasal atık oluşturacak tesislerin oluşturulmasını engelleyen madde de değiştirilerek, bu gibi durumlarda sanayi tesislerinin kurulabilmesi Bakanlık ya da valilikçe verilecek izne bağlı olacak.

Yeni kanun tasarısı ile Zeytincilik Yasası olarak bilinen Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılaştırılması Hakkında Kanun'un 1. maddesine şu ek madde getiriliyor:

"Madde 1/A- Bu kanunun uygulanmasında;
Zeytinlik Saha: Orman sınırları dışında kalan ve bir dekar alanda en az on beş kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisinin buşunduğu alanı,
Kurul: Zeytinlik sahaları koruma kurulunu,
ifade eder."

Yine Zeytincilik Yasası'nın 20. maddesinde yapılacak değişikliğin ilgili metni ise şöyle:

"Made 20- Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilir. Bu sahalarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları 18/4/2016 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen tarımsal işletmelerin yapımı ve işletilmesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine bağlıdır.

Birinci fıkra kapsamında yatırımları yapanlar bu faaliyetlerini izin amacına uygun, çevre ve zeytinlik sahalarına zarar vermeyecek şekilde yürütmekle, oluşabilecek zararı telafi etmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdür."

Yeni kanun tasarısı Zeytincilik Yasası'nda olabilecek ihlallere de para cezası getiriyor ve bu yasadaki belirsizlikleri gidermek gerekçesini taşıyor. Ancak yukarıda belirtilen maddelerde görüldüğü gibi, tasarı yasalaşırsa zeytinlik alanların bahsi geçen kurul tavsiyesiyle ve Bakanlık ya da valilik izniyle sanayi yatırımları için kullanılabilmesinin önü açılıyor.

Ayrıca yeni kanun tasarısının Madde Gerekçelerinin mera alanlarına ilişkin maddesi şu şekilde:

"Madde 30- Madde ile, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi sanayi sitesi ve bunların ilave alanları için ihtiyaç duyulan alanlar için kuruluş ve genişleme aşamasında ihtiyaç duyulan alanların mera vasfını haiz olması durumunda bu alanların vasfında değişiklik yapılabilmesine imkân tanınmaktadır."

Yeni kanun tasarısı ülke sanayisini geliştimeyi amaçlıyor ama bunu yaparken hem ülkemizdeki zeytinciliğe ve hayvancılığa, hem de doğaya zarar verebilecek uygulamaların önü açılıyor.

Söz konusu yasa tasarısında yer alan zeytinlik alanlar ve meralara ilişkin maddeler tekrar gözden geçirilmeli ve tam tersi, bu alanların korunması için daha fazla önlem alınmalı...

Haber No: 8001